Objednávky expedujeme do 2-3 týdnů od zaplacení.

Obchodní podmínky

Tyto veřejné obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě p48.cz, provozované obchodní společností Jellyfish s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 187557, IČ: 24195154, DIČ: CZ24195154 dále pak jen Jellyfish s.r.o.

Pokud máte výhrady k těmto obchodním podmínkám, nepoužívejte tyto internetové stránky. Používáním stránek p48.cz dáváte souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1. DEFINICE

.Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o koupi Zboží;

Smlouva znamená kupní smlouva uzavřená mezi Jellyfish s.r.o. a Kupujícím, uzavřená doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu e-mailem;

Zboží znamená zboží vystavené k prodeji;

Cena Zboží znamená cenu včetně DPH, za kterou Prodávající nabízí k prodeji Zboží Kupujícímu;

Prodávající znamená společnost Jellyfish s.r.o.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka Zboží znamená návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží učiněný Kupujícím;

Potvrzení Objednávky znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím, tj. akceptace návrhu Smlouvy, přičemž za Potvrzení Objednávky se považuje doručení potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu;

Smlouva o koupi Zboží znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Jellyfish s.r.o. jako Prodávajícím a registrovaným uživatelem těchto stránek jako kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a jejímž předmětem je koupě zboží registrovaným uživatelem Stránek od Jellyfish s.r.o. a závazek kupujícího zaplatit Cenu Zboží Prodávajícímu;

Stránky se rozumí webové stránky Prodávajícího na URL adrese p48.cz nebo jakékoli další URL, které je mohou nahradit.

Přepravní služby jsou přepravní společnosti, které dopravují Zboží ke Kupujícímu a prostřednictvím kterých vrací Kupující Zboží Prodávajícímu.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Registrace uživatele stránek p48.cz

Přístup k internetovým stránkám p48.cz je povolen v souladu s těmito Podmínkami.

Pro registraci nového uživatele Stránek je nutné vyplnit přihlašovací formulář na URL adrese p48.cz

Nový uživatel Stránek se zavazuje a prohlašuje, že: (i) osobní údaje, které poskytl při registraci nového uživatele na těchto Stránkách, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; (ii) bude neprodleně informovat Prodávajícího o všech změnách ve svých Osobních údajích prostřednictvím e-mailu; (iii) se nebude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, které není oprávněn používat.

Práva Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na: (i) dočasnou nebo trvalou změnu nebo zrušení internetových stránek p48.cz (nebo jejich části) a nenese žádnou odpovědnost vůči registrovaným uživatelům nebo třetím stranám za žádné změny nebo zrušení stránek; (ii) jednostrannou změnu obchodních podmínek (nebo jejich částí) bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovaným uživatelům; (iii) odstoupení od Objednávky Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží v kterémkoli okamžiku, pokud Prodávající nabude důvodného podezření, že registrovaný uživatel Stránek jedná v rozporu těmito Podmínkami.

2.3 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Prodávajícího

Prodávající není v žádném případě zodpovědný za ztrátu, škodu, náklady a výdaje (včetně ušlého zisku) způsobené přímo nebo nepřímo z jakéhokoli selhání nebo prodlení v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o koupi Zboží z důvodu jakékoli události nebo okolnosti mimo kontrolu Prodávajícího včetně (ale nejen to) stávek, poruch napájení nebo zařízení nebo vyšší moci, zahrnující i pandemickou situaci atp.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává údaje registrovaných uživatelů, které mu byly poskytnuty v rámci poskytování služeb. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím internetových stránek p48.cz. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci na těchto Stránkách, kterými jsou jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, dodací adresa uživatele, mobilní telefon. Registrovaný uživatel těchto Stránek souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího.

Prodávající shromažďuje poskytnuté osobní údaje za účelem plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů. Zpracování osobních údajů a veškeré informace jsou obsaženy v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

PODMÍNKY NÁKUPU ZBOŽÍ

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Smlouva o koupi Zboží se řídí těmito obchodními podmínkami, zejména částí 4. Podmínky nákupu Zboží.

Cena zboží je určena a vystavena u jednotlivých položek Zboží. Cena uvedená u položky Zboží je vystavena včetně DPH. Před odesláním Objednávky Zboží bude vypočtena celková cena Zboží včetně balného a dopravy a registrovaný uživatel bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny Zboží jsou platné ve chvíli uskutečnění Objednávky Zboží.

Platební podmínky

Platbu za Zboží lze uskutečnit dobírkou, převodem na účet u Fio banky a.s. a prostřednictvím platební metody společnosti STRIPE prostřednictvím internetové platby pomocí platební karty.

Objednávka Zboží a Uzavření Smlouvy na koupi Zboží

Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a za podmínky Potvrzení objednávky Prodávajícím elektronickou cestou. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv. Veškeré zveřejněné informace na internetových stránkách p48.cz, např. popisy, specifikace (např. barvy a velikosti), fotografie a ceny Zboží jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovanému uživateli.

K zadání Objednávky Zboží je nutná registrace uživatele na URL adrese p48.cz.

Registrovaný uživatel zadá Objednávku Zboží tak, že vybrané Zboží přidá do košíku stisknutím tlačítka pro volbu velikosti zvoleného Zboží. V košíku může registrovaný uživatel zvolené Zboží odebrat. Pro potvrzení Objednávky Zboží stiskne registrovaný uživatel tlačítko „přejít k platbě". Registrovaný uživatel poté projde jednoduchým procesem, při kterém si zvolí způsob dopravy a platby zvoleného Zboží. Na konci tohoto procesu potvrdí Objednávku Zboží stisknutím tlačítka „Dokončit Objednávku".

K uzavření Smlouvy o koupi Zboží dochází tím, že Prodávající zašle registrovanému uživateli Stránek elektronické potvrzení označené jako „Objednávka p48.cz", ve kterém Prodávající potvrdí, že Zboží bude odesláno podle Objednávky specifikované číselnou identifikací.

Rozhodné právo

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Dodání Zboží

Místo dodání Zboží je dodací adresa určená Kupujícím v Objednávce Zboží. Zboží se považuje za dodané doručením na takto určenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu objednaného Zboží přechází na Kupujícího momentem předání Zboží na této adrese. Nepřevezme-li Kupující objednané Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li schopen uhradit Cenu Zboží), nese Kupující náklady s opakovaným dodáním.

Cena za dodání (poštovné a balné) je účtována dle sazebníku a je účtována Prodávajícím v částce uvedené u zvolené metody způsobu platby a způsobu doručení Zboží Kupujícímu.

Dodání zboží se bude realizovat dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávající, a to v co nejkratším termínu po obdržení Objednávky Zboží. Prodávající neodpovídá za žádnou škodu či náklady vzniklé Kupujícímu opožděným dodáním Zboží.

Kupující je povinen prohlédnout si Zboží bezprostředně při jeho převzetí (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození zásilky) dle přiloženého přepravního listu. Pokud zásilka jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat, případně sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní společnosti škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je poté nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky na kterékoli pobočce přepravní společnosti a zároveň na elektronické adrese Prodávajícího niky@jellyfish.cz. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz.

Kupující je oprávněn reklamovat Zboží u Prodávajícího, a to doporučeným balíkem zaslaným na dresu Prodávajícího Dělnická 191/27, 170 00 Praha. Náklady spojené se zasláním reklamovaného Zboží nese Kupující.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až po zaplacení Ceny Zboží v plné výši.

Shoda se Smlouvou o koupi Zboží

Informace zveřejněné na internetových stránkách, např. popis, specifikace, fotografie Zboží jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost registrovanému uživateli.

V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou o koupi Zboží, resp. není zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě o Koupi Zboží, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou o koupi Zboží věděl nebo rozpor se Smlouvou o koupi Zboží sám způsobil.

Rozporem se Smlouvou o koupi Zboží se zejména rozumí, že Zboží nemá jakost a užitné vlastnosti Smlouvou o koupi Zboží požadované, popisované Prodávajícím nebo na základě reklamy Prodávajícího očekávané, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věc uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží a výměna velikosti Zboží

Prodávající má právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit v případě kdy:

(i) se objednané Zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku Ceny Zboží, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na jeho účet nebo jinak zaplacena, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení ze strany Prodávajícího. (ii) Není možné získat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby prostřednictvím STRIPE.

Kupující může odstoupit od Smlouvy o koupi do 14 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet všechny níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude Kupujícímu vrácena kupní Cena Zboží:

(i) oznámení o odstoupení od smlouvy na info@p48.cz (ii) vrácení Zboží na adresu Mladoboleslavská 347, Praha, 19700 v důkladně zabezpečeném balíku s výrazným označením „ODSTOUPENÍ", aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození; a (iii) zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálem dokladu o koupi..

Náklady spojené s doručením Zboží po odstoupení od smlouvy nebo výměny Zboží hradí v případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího Kupující a odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího Prodávající.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží:

(i) na dodávku Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, (ii) na dodávku Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (iii) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro něj, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře nebo loterii.

V případě nesplnění lhůty k odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží, kdy odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží neplatné. Při dodání Zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží budou peníze za Zboží zaslány převodem na účet sdělený Kupujícím, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží), nebude bohužel možno akceptovat odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží a Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odpovědnost za vady

Záruční doba na Zboží činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Pokud k danému Zboží neexistuje záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se Zbožím.

Kupující má při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady:

(i) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží; (ii) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit; (iii) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží; (iv) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží.

Pokud Kupující objeví na zakoupeném Zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného Zboží, má právo na reklamaci zboží. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností: (i) na e-mailovou adresu provozovatele niky@jellyfish.cz.

Prodávající je následně povinen zaslat nebo doručit reklamované Zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu s výrazným označením „REKLAMACE", s popisem závady, kopií prodejního dokladu a s uvedením kontaktní údajů Kupujícího na výše uvedenou adresu Dělnická 191/27, 170 00 Praha.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za níž byla sleva poskytnuta.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s registrovaným uživatelem nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo na výměnu Zboží, je-li dostupné, nebo na odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Závěrečná ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí Právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení ne ní dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 7.4.2021 a zveřejněním na p48.cz.

V Praze dne 16.9.2021

Jellyfish s.r.o.

Zpět do obchodu